คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายนที บุญประสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาราชวิตร
ชื่อ-นามสกุล : นายพิจารณ์ กีรติวุฒิ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ/ฝ่ายการเงิน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายนิวัต พิริยานุพงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้นำกองพลคนอาสา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายธนู พิณประดิษฐ์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายประสาน สมานแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา