กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ครูเจนจิรา จันทร์หัวโทน

ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

ครูต้น ซาท่าไม้
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ