ปฐมวัย

ครูกรองจิตต์ รังสิต

ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1