ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายนที บุญประสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาราชวิตร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายพิจารณ์ กีรติวุฒิ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ผู้ทรงคุณวุฒิทางบัญชี
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.เสริมศรี พิริยานุพงศ์
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายนิวัติ พิริยานุพงศ์
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาและกรรมการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายประสาน สมานแก้ว
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ที่ปรึกษาและกรรมการ