หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ทางโรงเรียนรักษาราชวิตร  ได้มีระบบการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐษน พุทธศักราช  2551
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาเอกชน(สช.)สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


                                        โครงการต่างๆ ในโรงเรียน


                                                         -  โครงการอาหารกลางวัน
                                                         -  โครงการเรียนฟรี 15 ปี
                                                         -  ค่าหนังสือเรียน
                                                         -  ค่าเครื่องแบบนักเรียน
                                                         -  ค่าอุปกรณ์การเรียน
                                                         -  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
                                                         -  โครงการทัศนศึกษาประจำปี
                                                         -  โครงการเข้าค่ายลูกเสือ- เนตรนารี
                                                         -  กิจกรรมกีฬาสี
                                                         -  กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ